Ainavu bioinžinierija


Mērķis

Izmantot videi draudzīgus risinājumus teritorijas labiekārtošanā un infrastruktūras veidošanā, atjaunot degradētās teritorijas, pasargāt no dažādiem nelabvēlīgiem faktoriem un radīt vidi specifisku produktu iegūšanai, tie ir galvenie ainavu bioinžinierija mērķi.

Pielietojums

teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras veidošana, arī aizsargstādījumi un konstrukcijas

dekoratīvās konstrukcijas un stādījumi

degradēto teritoriju atjaunošana, kas iekļauj sevī gan bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu, gan piesārņojuma mazināšanu

Vides radīšana dažādu produktu iegūšanai, piemēram, nektāru ražojošie stādījumi

Ainavu bioinžinierijas pamatelementi

Ainavu bioinžinierija balstās uz trīs pamatelementiem – augiem, metodēm un zināšanām. Visi trīs elementi ir svarīgi – risinājuma atrašana nav iespējama bez zināšanām attiecīgajā jomā, bez izejmateriāla, ko pamatā veido augi un bez pareizu metožu izmantošanas, t. sk. atbilstoša tehniskā nodrošinājuma.

Ainavu bioinžinierija

Augi

Augi ir viens no ainavu bioinžinierijas stūrakmeņiem. Augus izvēlas atkarībā no konkrētā mērķa, ierobežojošiem faktoriem un augu pieejamības.
Degradēto teritoriju atjaunošanai izmanto augus pionierus, piemēram, dzelzeni un ērikas dzimtas pārstāvjus vai dažādu piesārņojošo elementu uzkrājējaugus – saulespuķi
un sinepes. Nogāžu un krastu nostiprināšanai izvēlas augus ar plašu sakņu sitēmu un piemērotību attiecīgajos augšanas apstākļos, piemēram, vilkvālīti un vītolus / kārklus, bet dekratīvo stādījumu un konstrukciju izveidošanai biežāk izmanto plaša spektra viengadīgās puķes, ziemcietes un kokaugus. Dzīvo konstrukciju veidošanai pamatā izmanto klūdziņu, burjatijas un purpura kārklus.

Metodes

Ainavu bioinžinierijā pamatā izmanto dažāda tipa stādījumus  un dzīvās konstrukcijas . Tie var sastāvēt no viena tipa augiem vai no dažādu augu kombinācijām, atšķirīgi ir arī to veidošanas principi. Atbilstoši un kvalitatīvi instrumenti un citi materiāli, kā arī efektīva augu izejmateriālu loģistika ir būtiski veiksmīgai dažādu projektu īstenošanai.
Daži piemēri: kārklu dzīvžogi, dzīvas sienas tipa nogāžu konstrukcijas, bērnu rotaļu konstrukcijas, nojumes, pīto koku konstrukcijas u. c. dekoratīvās konstrukcijas, piesārņojumu mazinošo augu stādījumi u. c.

Zināšanas

Efektīvai ainavu bioinžinierijas projektu realizēšanai nepieciešamas zināšanas par augiem un to audzēšanu, vidi un ekoloģiju, augsni un klimatu, kā arī citas konkrētā situācijā nepieciešamās specifiskās zināšanas.

Kā jūs varaiet palīdzēt mūsu planētai…
Viss sākas ar apziņu, ka nevar turpināt saimniekot tā, kā mēs to darījām līdz šim… Jāmeklē jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas, materiāli un sistēmas, jāmaina ikdienas paradumi tā, lai mēs dzīvotu harmonijā ar mūsu planētu. Tas var būt gan globālā līmenī – nacionālās emisijas gāzu samazināšanas programmas, gan mājsainiecības līmenī – atkritumu šķirošana. Svarīgi ir nebūt vienaldzīgam, bet izdarīt to ko katrs var savu iespēju robežās.Tāpat būsim priecīgi un pateicīga, ja rūpēs par apkārtējo vidi jūs izvēlēsieties mūsu pakalpojumus…